CZ EN

EGÚ Brno: Z uplynulých deseti let v energetice se může Česká republika poučit

5. 12. 2016

EGÚ Brno je přední a realizační společnost působící v energetice od roku 1992. V porotě ocenění Obnovitelné desetiletí reprezentoval společnost EGÚ Brno Jiří Procházka, ředitel sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy. Jde o odborníka s cennými zkušenostmi z problematiky regulace cen v elektroenergetice. V průběhu čtyř regulačních období spolupracuje s ERÚ i subjekty elektro- energetiky na přípravě podkladů pro vydání cenových rozhodnutí v oblasti elektroenergetiky.

Jak byste tedy zhodnotili na základě svých poznatků uplynulé desetiletí z hlediska obnovitelných zdrojů v České republice?

JP: Z uplynulých deseti let se může Česká republika poučit. Především v otázce, jak podporovat obnovitelné zdroje, jak najít efektivní způsob, jak skutečně snižo- vat měrnou produkci skle- níkových plynů, a to jakko- liv. V USA snížili v posled- ních deseti letech produkci oxidu uhličitého zvýšeným využitím zemního plynu. V Evropě naopak produkce CO2 stoupla. Dobrou zprávou je, že se o obnovitelných zdrojích energie začalo mluvit, začala se hledat řešení a chystat větší zapojení těchto zdrojů do energetiky, většina kla- sické energetiky se jich přestala slepě bát. Byť všichni víme, že energetika větším zastoupením OZE bude vždy dražší.

Jak vidíte budoucnost čisté energetiky v ČR? Kde jsou dosud nevyužité možnosti a kde její limity?

JP: Samotné zapojení obnovitelných zdrojů by mohlo například při výrobě elektřiny být navýšeno na přibližně 20 až 25 %. Toto množství předpokládá Státní energetická koncepce a je to rozumný, vyvážený kompromis s ohledem nejen na otázky snižování pro- dukce skleníkových plynů. Možnosti jsou pochopitelně mnohem vyšší, při výrobě elektřiny se nám dnes jako limit jeví hodnota přibližně 45 až 50 % výroby z obnovitelných zdrojů. Toto by však již znamenalo velmi výrazné náklady.

Stěžejní činností EGÚ Brno jsou dlouhodobé bilance elektřiny. Můžete popsat, ja- ký je jejich účel a co z nich vyplývá?

JP: Dlouhodobé bilance prověřují různé varianty vývoje energetiky ČR až na úroveň technické realizace. Rozpracováváme například Státní energetickou koncepci, která nutně končí na úrovni obecného vymezení. My říkáme, jak to je možné realizovat, za kolik a s jakými důsledky, zkoumáme spolehlivost dodávek, množství emitovaných znečišťujících látek, nutnost posilovat sítě, celé to máme zasazené do kontextu vyvíjejících se politik EU.

Stručně řečeno: říkáme, co by bylo, kdyby se energetika vyvíjela určitým směrem, v roce 2015 jsme měli například variantu Nízkouhlíkovou, která uka- zuje, že velký podíl obnovi- telných zdrojů energie je možný, ale že je to něco za něco a pak už je rozhodnutí na společnosti, na politicích.

Co bude nutné v blízké bu- doucnosti v elektrárenské soustavy změnit, aby byla schopná nést nároky moderní energetiky?
JP
: Česká energetika je velmi robustně postavená, zvládla dnešní množství obnovitelných zdrojů bez větších potíží. Pokud bude me chtít větší množství obnovitelných zdrojů, především solární, větrné elek- trárny a biomasu, bude nutno instalovat dvojnásobnou kapacitu denní akumulace a pro vysoké množství fotovoltaiky i akumulaci sezónní. Bude třeba zkrátka přenést vyrobenou energii z léta do spotřebně výrazné zimy. Rozvíjet se bude muset i informační systém na úrovni maloodběru. Nemusíme tomu říkat chytré sítě, říkejme tomu komuni- kační a informační systém, přesné a komunikující mě- ření a řízení, probíhající v reálném čase. Toto bude nutné především tehdy, po- kud se bude výrazně rozvíjet elektromobilita.

Ing. Jiří Procházka, ředitel sekce Provoz a rozvoj elektrizační soustavy
Jiří Procházka se ve společnosti EGÚ Brno, a. s., inženýrské a konzultační společnosti v elektroenergetice, dlouhodobě věnuje problematice regulace cen v elektroenergetice.  Již před zahájením liberalizace, tj. v roce 2001, se podílel na přípravě metodiky regulace a postupu stanovení regulovaných cen přenosu, systémových služeb, distribuce a dalších regulovaných složek. V průběhu čtyř regulačních období spolupracuje s ERÚ i subjekty elektroenergetiky na přípravě podkladů pro vydání cenových rozhodnutí v oblasti elektroenergetiky. Tyto činnosti souvisí s průběžnou aktualizací metodiky regulace a stanovení cen, zpravování analýz a podkladů na úpravu legislativy.