CZ EN

Motivem pro instalaci střešní solární elektrárny může být částečná energetická nezávislost

8. 9. 2016

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. patří v České republice a na Slovensku mezi přední finanční instituce a poskytuje širokou škálu kvalitních produktů a služeb pro retailové a privátní klienty včetně malých a středních firem a velkých korporací. Je jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného financování. Mimořádně silnou pozici si banka rovněž vybudovala v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních nemovitostí.

UniCredit Bank pomáhala také financovat řadu projektů obnovitelných zdrojů. Banka se tak přirozeně stala zlatým partnerem ocenění Obnovitelné desetiletí. Pohled UniCredit Bank na zelenou energetiku přibližuje rozhovor s Janem Jaškem, který v bance vede Energy Team zabývajcíí se financováním projektů v energetice. Jan Jašek je také členem poroty ocenění Obnovitelné desetiletí.

 

Jak hodnotíte vstup České republiky do obnovitelných zdrojů a vývoj tohoto oboru v uplynulých deseti letech?

JJ: Česká republika de facto následovala trend a vývoj v západní Evropě a začlenila obnovitelné zdroje, jakožto šetrný způsob výroby elektrické energie, do svého energetického mixu. Za navýšením podílu elektrické energie vyrobené obnovitelnými zdroji stál především rozvoj fotovoltaických a bioplynových instalací v rozmezí let 2009 až 2012. Tato vlna připojování obnovitelných zdrojů energie se pak následně posunula do dalších států východní Evropy a balkánského regionu.

Během připojování i následně v průběhu provozování elektráren však bohužel docházelo k mnoha změnám a retroaktivním zásahům v legislativní i provozně-právní rovině, které učinily celý sektor velmi špatně čitelným a předvídatelným jak pro investory, tak pro další zainteresované subjekty, včetně bank. V současné době se domnívám, že se vývoj energetiky v ČR lehce odchyluje od hlavních světových, resp. evropských trendů (USA, Německo).

Můžete uvést příklad projektů obnovitelných zdrojů, které pomáhala UniCredit Bank financovat?

JJ: UniCredit Bank je velmi aktivní bankou, a to jak ve financování klasické energetiky, tak i obnovitelných zdrojů, se kterými máme historicky velmi dobré znalosti i zkušenosti. Z obnovitelných zdrojů financujeme projekty větrných, fotovoltaických, vodních elektráren a bioplynových stanic. Rovněž se podílíme na financování EPC projektů a projektů vedoucích k zefektivnění a úsporám spotřeby elektrické energie.

Jaká opatření, která by pomohla dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů v Česku, byste jako banka uvítali?

JJ: Značnou překážkou pro rozvoj obnovitelných zdrojů je nestabilita legislativních norem, která upravuje připojování a provoz obnovitelných zdrojů energie (OZE). Investorské i bankovní vnímání tohoto rizika se částečně zmírnilo po přijetí novel energetických zákonů během loňského léta. Rovněž ne příliš pozitivním faktorem je zdlouhavý notifikační proces probíhající na půdě Evropské komise. Rozvoji také nepřispívá negativní vnímání obnovitelné energetiky ze strany veřejnosti, a to částečně i díky zkreslenému mediálnímu obrazu.

Od letošního roku se začíná oživovat trh s malými instalacemi solárních elektráren na střechách domů. Zaznamenali jste v UniCredit Bank po zavedení možnosti získat investiční podporu v rámci Nové zelené úsporám zájem o financování nových projektů „domácích“ obnovitelných zdrojů?

JJ: Tento zájem jsme zaznamenali. Pro domácnosti jsme připravili vhodný produkt pro financování nejen zmíněných solárních instalací, ale rovněž projektů pro snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výměny zdrojů tepla, instalace tepelných čerpadel, apod. Produkt s názvem PRESTO půjčka na bydlení je za velmi zajímavých parametrů dostupný v rámci naší pobočkové sítě UniCredit Bank.

Za současných cen daných technologií, jejich efektivnosti a ceny elektřiny pro domácnosti je i po obdržení dotací ekonomická návratnost pořád poměrně dlouhá. Dalším motivem pro instalaci střešní solární elektrárny může však být např. získání částečné energetické nezávislosti dané domácnosti.

Mezi zajímavé úspěchy obnovitelných zdrojů patří pokles ceny solárních panelů. Očekává se, že další obnovitelná revoluce bude v bateriích.  Jaké má UniCredit Bank očekávání v oboru ukládání energie?

JJ: Akumulace elektrické energie a bateriové systémy jsou dnes trendem, který může velmi významně zahýbat či určit rozvoj energetiky nejen v České republice, ale především ve světě.  Právě u střešních fotovoltaických systémů bude pravděpodobně vývoj ceny, kapacity a velikosti baterií determinantou jejich rozvoje a především ekonomické návratnosti. Větších bateriové systémy, tzv. průmyslového typu, mohou do budoucna vést k vyrovnávání přebytků a nedostatků v síti a kompenzovat tak, kromě jiného i produkční křivky obnovitelných zdrojů.

Kam si myslíte, že se energetika posune za dalších deset let a jaký to bude mít vliv na české prostředí?

V současné době jsou velkými tématy v rozvoji energetiky především oblasti týkající se decentralizace výroby, rozvoje chytrých sítí (tzv. smart grids) a již zmíněná akumulace. Rovněž si myslím, že poměrně velký prostor pro rozvoj mají oblasti využití úspor ve spotřebě elektrické energie a zvýšení energetické efektivnosti.

Značné investice si rovněž vyžádá obnova, posílení či budování distribučních sítí. Dále pak očekáváme rozsáhlé investice v teplárenství a nárůstu počtu instalací kogeneračních jednotek vedoucí k větší decentralizaci tohoto odvětví.

 

Jan Jašek vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě. Po vysoké škole působil jako finanční auditor ve společnosti Deloitte. Následně zastával pozici interního auditora pro evropské záležitosti ocelářské skupiny Evraz. V roce 2011 nastoupil do Kompetenčního centra UniCredit Bank a od roku 2015 vede Energy Team, kde se věnuje převážně financování obnovitelných zdrojů, energetiky a projektovému financování. Během své profesní praxe se rovněž specializuje na oblasti účetnictví, mezinárodních účetních standardů, podnikových financí a procesů.