CZ EN

Využití obnovitelných zdrojů v podniku vyjadřuje inovativní a zodpovědný přístup podniku

21. 10. 2016

Společnost Brain Logistics, s.r.o. byla založena v roce 2003 a jejími hlavními aktivitami jsou poradenství v oblasti dotačního managementu Operačních programů řízených Ministerstvem průmyslu a obchodu a poradenství při prodeji podniku. V oblasti obnovitelných zdrojů Brain Logistics, s.r.o. funguje jako poradce při realizaci projektů v rámci programu podpory Eko-energie (OP podnikání a inovace) a celé 3. prioritní osy OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Aktuálně řízenými projekty jsou komplexní úspory energií v podnicích, zavádění elektromobility a akumulace energie do činnosti podniků, výstavba MVE a úspory energie v soustavách zásobování teplem.

V odborné porotě ocenění zastupila společnost Kateřina Sirotková, konzultantka s bohatými zkušenostmi v oblasti dotačnímu managementu a prodejům podniků.

Prezentujete se především jako poradenská firma, jak se vaše služby potkávají se sektorem obnovitelných zdrojů?

KS: Součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu je celá Prioritní osa 3, která se zabývá tématem úspor energií. Naše společnost již historicky v rámci předchozího Operačního programu realizovala např. projekt výstavby malé vodní elektrárny, nyní se nejvíce projektů realizuje v programech podpory Úspory energie, Nízkouhlíkové technologie, dále pak v programu podpory Obnovitelné zdroje energie a Úspory energie v soustavách zásobování teplem. Prostřednictvím aktivit našich společníků se přímo účastníme energetického trhu a máme přístup k odborným technickým a praktickým zkušenostem z podnikání na něm.

Nabízíte například také poradenství v oblasti čerpání dotací z operačních programů EU třeba pro nízkouhlíkové technologie. Jaké jsou v současnosti možnosti českých občanů a firem dosáhnout u zelených technologií na evropské peníze?

KS: V rámci zmíněného programu podpory Nízkouhlíkové technologie mohou podnikatelé, kteří svou činnosti realizují mimo Hl. město Prahu (avšak sídlo mít v Praze mohou) získat podporu cca 200 000,- Kč na pořízení elektromobilu, dále 40 –  60% investičních výdajů na zavádění akumulace energie a dalších prvků inteligentního řízení spotřeby energií. V rámci podnikatelských areálu lze dále realizovat komplexní projekty úspor energie, včetně instalace fotovoltaických panelů pro vlastní potřebu s podporou ve výši 30 – 50% investičních výdajů. Dále mají možnost čerpání podpory podniky, které realizují projekty např. výstavby malých vodních elektráren, využití biomasy apod. Naše společnost je zaměřuje na poradenství pro podnikatelské subjekty. Další možnosti např. pro municipality jsou také v Operačním programu Ministerstva životního prostředí, Integrovaném regionálním operačním programu i Národních fondech.

Domníváte se, že v ČR existuje potenciál pro další růst obnovitelných zdrojů? A v jakém segmentu?

KS: Velkým potenciálem je zavádění principů akumulace energie, využití čisté elektřiny v elektromobilitě a integrace obnovitelných zdrojů energie do sítě pomocí smart grids principů. Důležitá je koordinace lokálních distribučních soustav a regionálních distrobučních soustav - strategií právě v oblasti zavádění smart grids projektů. Pokud jde o využití obnovitelných zdrojů, potenciál ČR zatím určitě není vyčerpán a jeho využití záleží na strategických prioritách vytyčených vládou.

Jaké jsou podle vás hlavní překážky pro efektivnější rozvoj obnovitelných zdrojů v České republice?

KS: Jak již bylo řečeno, další rozvoj obnovitelných zdrojů záleží na strategických prioritách stanovených vládou a následné podpoře tohoto segmentu. Zcela určitě také struktura některých dotačních titulů a výzev, které nejsou zcela jednoznačně nastaveny ve prospěch rozvoje obnovitelných zdrojů jako takových, kdy např. v rámci jedné výzvy lze pouze pořídit zařízení pro akumulaci energie, ale už ne fotovoltaický systém. Pokud podniky chtějí optimalizovat investiční výdaje do takových projektů je důležitá přípravná fáze projektu, která začíná i rok před podáním žádosti o podporu. Ale musím podotknout, že existují podniky, které jsou velmi inovativní , důsledné a výrazně přispívají k rozvoji OZE v České republice.

Často zaznívá kritika, že obnovitelné zdroje jsou s ohledem na jejich veřejnou podporu drahé. Sdílíte tento názor?

KS: Nesdílím. Využití obnovitelných zdrojů energie v podniku vyjadřuje a prezentuje inovativní a zodpovědný přístup podniku. Podle mého názoru je třeba optimalizovat a synergicky rozvinout systém provozních a investičních podpor tak aby ve výsledku byla veřejná podpora opravdu motivační k realizaci dlouhodobých projektů ale ne projektů s krátkodobým cílem zajištění dobré výkupní ceny elektřiny do sítě.

Je také třeba se zamyslet nad tím, co je levnější – zda zdroje, kterých náklady se projevují mimo jejich přímé využití (viz. např. těžba uhlí s likvidací jejích následků, jaderná energie a cena úložišť použitého paliva a náklady případných havárií, globální oteplování v konečném důsledku podporující současné migrační vlny a podpora politicky nestabilních států a režimů díky importu zdrojů energie, kterými nedisponujeme v domácí ekonomice), nebo prostá vyšší cena zdroje, která celá končí v domácí ekonomice a negeneruje další externí a skryté náklady, často s fatálními důsledky…

Předmětem podpory byly v nedávné minulosti například fotovoltaika, nebo vítr. Nyní se často hovoří třeba o akumulaci čisté energie. Na co by se měly programy podpory zaměřit v blízké budoucnosti?

KS: Napříkad v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je výrazný pilotní program podpory Nízkouhlíkové technologie, který kromě akumulace energie podporuje také elektromobilitu, využití druhotných surovin a zavádění prvků inteligentního řízení spotřeby energie v podniku. Dále je podpora směřována do smart grids řešení jak v distribuční tak přenosové soustavě.

Nejlevnější energie je ovšem ta, kterou vůbec ne(s)potřebujeme – tudíž orientace na úspory a pak ta, kterou dokážeme vyrobit z domácích zdrojů a bez externích a skrytých nákladů vyplývajících z umožnění takového využití či likvidace jeho následků.

 

Brain Logistics jako bronzový partner ocenění Obnovitelné desetiletí zaštítil kategorii věnovanou start up společnostem a inovativním řešením v energetice. Vítězný projekt Chytrá solární lavička společnosti Full Capacity získala právě od Brain Logistics odměnu ve formě slevy ze služeb dotačního managementu v hodnotě 30.000 Kč. Vítězný projekt v této kategorii oznámila na slavnostním večeru pro vítězné projekty ocenění Obnovitelné desetiletí právě Kateřina Sirotková, konzultantka společnosti Brain Logistics, s.r.o,. spolu s Noahem Woodiwissem, ekonomickým tajemníkem Velvyslanectví USA v Praze.

rsz_obn10_82m.jpg

Kateřina Sirotková

Vystudovaná Ing., MBA se zkušenostmi z mezinárodních korporací (audit, controlling, risk management) se  v současné době  za Brain Logistics, s.r.o. věnuje dotačnímu managementu a prodejům podniků.  Kateřina se věnuje projektovému řízení projektů z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost včetně projektů zaměřených na úspory energie v podnicích, zavádění obnovitelných zdrojů do činnosti podniků a pilotním projektům elektromobility.